CELOŽIVOTNÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Slide background

Kurz PLAVÁNÍ – PLAVČÍK | 2016

Slide background
Slide background
Slide background

TěloOlomouc | 2014

Slide background
Slide background

Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkouška, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, ověřuje, zda si uchazeč prohloubil teoretické znalosti získané vysokoškolským studiem a získal schopnost samostatně vědecky pracovat a využívat poznatky v praxi.

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“), mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku.

Po jejím vykonání se uděluje v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem).

Studijní programy

Oprávnění konat státní rigorózní zkoušky je akreditované pro magisterské studijní programy Tělesná výchova a sport a Specializace ve zdravotnictví. Rigorózní řízení probíhá v jednom z vybraných studijních oborů:

 1. Aplikované pohybové aktivity
 2. Aplikovaná tělesná výchova
 3. Fyzioterapie
 4. Rekreologie
 5. Tělesná výchova
 6. Tělesná výchova a sport

Přihláška

Spolu s přihláškou je potřeba také dodat:

 1. strukturovaný životopis,
 2. A) úředně ověřenou kopii magisterského vysokoškolského diplomu a dodatku (tzv. Diploma Supplement), popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, nebo dokladů podle § 25 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách,
  B) u absolventů zahraniční vysoké školy osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání podle § 89 až 90 zákona ve stupni odpovídajícím magisterskému stupni nebo jeho úředně ověřenou kopii, nejedná-li se o studium realizované ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci a zahraniční vysoké školy podle § 47a zákona,
 3. přehled odborné a publikační činnosti uchazeče v oboru rigorózní zkoušky, seznam případných uveřejněných výsledků, nebo výsledků přijatých k uveřejnění,
 4. souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem provádění úkonů spojených s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce, vedení uchazeče v evidenci fakulty a komunikace související s rigorózní zkouškou,
 5. název a anotaci (30 řádků) připravované rigorózní práce nebo již zpracovanou rigorózní práci v pevné vazbě.

Poplatek

V souladu s § 58 odst. 6 zákona č. 111/198 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, stanovuje fakulta poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky na dvojnásobek základu pro stanovení poplatku vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Průběh státní rigorózní zkoušky

Všechny součásti státní rigorózní zkoušky se konají v jednom dni. Termín rigorózní zkoušky a složení zkušební komise stanovuje předseda Komise pro státní rigorózní zkoušku. Součástí jsou:

 1. Obhajoba rigorózní práce – 20minutová prezentace, posudková část a závěrečná diskuse.
 2. Ústní zkouška – diskuse nad tematickými okruhy předmětů (filozofie + 3 vybrané předměty).

Státní rigorózní zkouška může proběhnout pouze v případě účasti předsedy zkušební komise a nejméně dvou dalších jejich členů. Nutná je i účast nejméně jednoho oponenta rigorózní práce.

Rigorózní práce

Uchazeč nemusí mít k vypracování rigorózní práce vedoucího práce (školitele). I přesto může sám oslovit odborníka z řad akademických pracovníku Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého.

Požadavky na rigorózní práci jsou specifikovány v publikaci Frömel, K. (2002). Kompendium psaní a publikování v kinantropologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Citování zdrojů v textu a podoba referenčního seznamu musí být v souladu s  aktuální verzí APA Style®. Jako rigorózní práce může být předložena i změněná nebo dopracovaná diplomová práce, avšak v souladu s čl. 6 odst. 3 Směrnice děkana k rigoróznímu řízení na Fakultě tělené kultury Univerzity Palackého v Olomouci může být rigorózní práce s prací původní obsahově shodná v maximálním rozsahu 50 %. Uchazeč je v takovém případě povinen předložit i původní práci. Rigorózní práci (ve třech vázaných výtiscích a v elektronické podobě) je možné odevzdat zároveň s podáním přihlášky ke státní rigorózní zkoušce. Po zaevidování následně předseda Komise pro státní rigorózní zkoušku stanoví dva oponenty.

Ústní zkouška

Ústní zkouška je vymezena rozšířeným a prohloubeným obsahem státní závěrečné zkoušky absolvovaného magisterského studijního programu. Obsah státní rigorózní zkoušky se liší od magisterské závěrečné zkoušky vyššími nároky a dále širším zvládnutím společensko-vědního základu (zejména filosofického, pedagogického, psychologického a sociologického). Stálou součástí ústní zkoušky je zkouška z filozofie. Uchazeč má dále právo volby tří předmětů z vybraného studijního programu v návaznosti na absolvovaný obor a zaměření rigorózní práce. Otázky nejsou losovány. V návaznosti na téma rigorózní práce vymezí garant předmětu vhodný tematický okruh k ústní zkoušce.

Komise pro státní rigorózní zkoušku

Aktuální Komise pro státní rigorózní zkoušku Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého.

Dokumenty

Rigorózní řízení se řídí těmito normami:

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 2. Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci
 3. Řád rigorózního řízení Univerzity Palackého v Olomouci
 4. Směrnice děkana k rigoróznímu řízení na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
 5. Kompendium psaní a publikování v kinantropologii

Formuláře

 1. Přihláška ke státní rigorózní zkoušce
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kontakt

Bc. Hana Wittková
Referentka pro celoživotní a další vzdělávání
(přihlášky a administrativní záležitosti)
T: 585 636 366
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Josef Mitáš
Předseda Komise pro státní rigorózní zkoušku
(odborné záležitosti)
T: 585 636 469
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DESIGN, CODE: Mgr. Jiří Veverka, DiS. | © Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci | Administrace